Zarząd

Władzami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji,
b) Rada Fundacji.
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy w szczególności: uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, uchwalanie regulaminów, sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji, występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

Grzegorz Sadowski – Prezes Zarządu Fundacji
Waldemar Sobolewski – Wiceprezes Zarządu Fundacji
lekarz Józef Algiment Wołyniec – Członek Zarządu